Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden automatisch voor iedere overeenkomst tussen Voor Voeten en de cliënt (behandelingen en verkoop), tenzij er door 1 van de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.BEHANDELING: Voor Voeten zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de wensen van de cliënt en de eisen van de Code van de Voetverzorgingsbranche uitvoeren. Eventueel noodzakelijke wijzigingen of aanvulling op de behandeling worden altijd met de cliënt overlegd, zodat deze duidelijk zijn ook wat betreft de financiële consequenties.

2.AFSPRAKEN:Bij verhindering dient cliënt de afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per app-bericht af te melden. Bij afmeldingen binnen 24 uur bent u Voor Voeten het bedrag van 25.- voor de voor u gereserveerde behandeltijd verschuldigd, conform de geldende betaaltermijn van 5 dagen. Indien de cliënt meer dan de helft van de ingeplande tijd te laat komt, mag Voor Voeten de afspraak annuleren en 50% van de geboekte behandeling in rekening brengen. Deze verplichtingen vervallen als 1 van de partijen gehinderd is door overmacht. (Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover aangeeft).

3. GARANTIE: Voor Voeten geeft de cliënt een garantie van 1 week na de verrichte pedicurebehandeling en op producten. De garantievoorwaarden vervallen indien: Cliënt het thuisadvies van Voor Voeten niet heeft opgevolgd / cliënt de producten niet conform de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt/ cliënt niet binnen een week contact heeft opgenomen met een medisch specialist als dit is geadviseerd door Voor Voeten/ een product voor ruimschoots meer dan de geldende termijn van 1 week is verbruikt.

4.BETALING: Voor Voeten vermeldt de prijzen van de behandelingen op de website en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen/typfouten. De prijzen zijn inclusief btw. De betaling geschiedt direct na afloop van de behandeling contant of via een betaalverzoek (Tikkie) of uiterlijk binnen 5 werkdagen op bankrekening: NL93 KNAB 0616 4215 91 ten name van Voor Voeten, onder vermelding van uw naam en de behandeldatum.

De prijzen van aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. HYGIËNE: Voor Voeten besteed veel aandacht aan zowel de persoonlijke hygiëne als die van de praktijk volgens de richtlijnen van de (HAM ) Code van het voetverzorgingsbedrijf. Van de cliënt wordt ook een goede persoonlijke hygiëne verwacht, zodat we met elkaar voor een schone en veilige omgeving zorg dragen.

6.AANSPRAKELIJKHEID: Voor Voeten is niet aansprakelijk voor ontstane schade van welke aard dan ook indien de cliënt niet de juiste of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over medicijngebruik, lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding welke van belang zijn voor de pedicure om de juiste behandeling uit te kunnen voeren.

Voor Voeten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de door de cliënt meegebrachte persoonlijke eigendommen.

7.KLACHTEN: Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dan dient deze klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen zowel mondeling als schriftelijk te worden gemeld bij Voor Voeten. Voor Voeten zal dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen om, indien de klacht volgens Voor Voeten gegrond/redelijk is, tot overeenstemming te komen tot een oplossing. Als Voor Voeten en de cliënt niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet o.v.v mijn Provoet lidnummer: 320384..

8.BESCHADIGING/DIEFSTAL: Als de cliënt al dan niet moedwillig schade toebrengt aan eigendommen, meubilair, apparatuur of producten van Voor Voeten heeft Voor Voeten het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld.

9.GEDRAG: De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de geldende normen en waarden. Indien de cliënt na waarschuwing volgens Voor Voeten ongewenst gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar van Voor Voeten het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren.

10. GEGEVENS/PRIVACY: Voor Voeten handelt m.b.t. de persoonsgegevens en privacy volgens de AVG. Alle door u verstrekte (medische/NAW) gegevens en informatie die nodig zijn voor contact en voor de behandeling zijn en blijven vertrouwelijk en worden nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden doorgegeven of gedeeld.

Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en als u besluit niet meer als cliënt in de praktijk te komen kunt u dit doorgeven en worden uw gegevens gewist/vernietigd met uitzondering van de gegevens die bewaard moeten blijven voor de wettelijke termijn voor de administratie en belastingdienst. Alle gegevens worden in het jaar dat de bewaartermijn is verstreken gewist/vernietigd.